Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

www.slingomommy.соm

 

ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Eлфина Консулт“ ЕООД, гр. Русе, ул. Стефан Стамболов 43, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин www.Slingomommy.com, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „Eлфина Консулт“ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. Стефан Стамболов 43
 3. Адрес за упражняване на дейността: гр. Русе, ул. Стефан Стамболов 41
 4. Данни за кореспонденция: e-mail: elfinaconsult@gmail.com, тел. 0883413058
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 205548020
 6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.slingomommy.com, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

 1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;
 2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;
 3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.
 5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;
 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;
 8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

 

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. (5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

 1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) За да използва пълната функционалност на електронния магазин на Доставчика, Ползвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

(7) Настоящите общи условия могат да бъдат приети от Ползвателите и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. (2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика или приемането на общите условия по друг изричен начин, включително чрез изявление в сайта на Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

 

Чл. 10. (1) Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на стока без да се извършва регистрация;

Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола и друг начин за идентификация;

Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

Предоставяне на данни за извършване на доставката;

Избор на способ и момент за плащане на цената.

Потвърждение на поръчката;

(2) Ползвателите могат да сключват договора за покупко-продажба с Доставчика и без извършване на регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин

 

 1. Условия за наем на ергономични раници, слингове (ергономични носилки) и дрехи за бебеносене от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

Всички ергономични носилки и дрехи за бебеносене, наричани за краткост ПРОДУКТИ, които могат да бъдат отдадени под наем, са в категорията “Под наем” в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. При наем на продукт от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, трябва да бъдат спазвани следните правила и условия:

Чл. 11. Начин за наемане

Ако желаете да наемете продукт за бебеносене от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, можете да го направите по един от следните начини:

11.1 Като направите заявка директно през онлайн магазина -  следвайки стъпките от раздел V

11.2 Като ни изпратите имейл

11.3 Като ни се обадите по телефона

11.4 Като напишете съобщение във facebook страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН 

При получаване на заявка за наем по един от по-горе изброените методи, е необходимо да ви бъде потвърдена наличността на заявения продукт за желания от вас период.

Чл. 12. Цена и срок на наема

12.1  Цените за наем са обявени под съответния продук.

12.2 Срокът за наемане се определя от наемателя. Минималният срок за наемане е една седмица /7 календарни дни/, освен ако не е уговорено друго. Срокът за наемане започва да тече от денят, в който продуктът е предаден лично на наемателя или в денят, в който е регистрирано пристигането му в съответния офис на куриер.

12.3 Денят, в който трябва да върнете продукта обратно е на седмия, четиринадесетия или тридесетия ден от личното й получаване/ пристигането й в офис на куриер. Датата за връщане се определя спрямо срокът, за който наемате продукта.

12.4 Срокът на наема може да бъде удължен в процеса на наема, само ако продуктът не е резервиран от друг потребител преди настоящият наемател да е заявил писмено желанието си да удължи срока.

Чл. 13.  Плащане при наем на продукт

Заплащането на наема на избраният продукт може да бъде чрез следните методи за разплащане:

13.1 С наложен платеж при получаване на носилката от куриер.

13.2  Лично в брой, в деня на предаване на носилката на наемателя.

13.3  По банков път, преди продуктът да е изпратен или предаден на наемателя 

Чл. 14.  Връщане на продукта след уговорения срок.

14.1 В случай, че наемателят не върне продукта в посочения срок, то той дължи на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН неустойка в размер на 5.00 лева за всеки ден забавяне след изтичане срока на наемния период. Тъй като депозити не се изискват, глобата трябва да бъде преведена по банков път.  В случай, че продуктът не може да бъде върнат в срок заради почивни дни, е необходимо наемателят да се свърже с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да бъде удължен безплатно наема на продукта до първия работен ден или да бъде уговорен друг начин за връщане на продукта.

14.2 Наемателят може да удължи срока на наема, ако продуктът вече не е резервиран. Желанието си за промяна на срока на наемане НАЕМАТЕЛЯТ може да изрази в срок не по-късно от 3 (три) дни преди изтичане срока на наемане на продукта в писмена форма или по телефона. Необходимо е наемателят да заплати допълнителната сума чрез банков превод или лично на място в офиса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до 3 работни дни след заявяването на желанието си за промяна на срока на наема на продукта.

14.3. НАЕМАТЕЛЯТ дължи обезщетение за щетите по продукта, причинени през време на ползването му. Размерът на обезщетението зависи от причинената повреда, но не може да надвиши пазарната стойност на продукта към момента на установяването на щетата.

14.4 Ако в срок от 7 дни след изтичането на срока за наем наемателят не върне наетия продукт или не се свърже с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, се приема, че продуктът е изгубен или унищожен. В този случай наемателят се задължава да възстанови пълната пазарна стойност на продукта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Стойността се изплаща по банков път или лично в брой на място в офиса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. 

Чл. 15. РАЗХОДИ ПО ПРЕДАВАНЕ И ИЗПРАЩАНЕ

15.1 Продуктът може да бъде предаден лично, в случай че това е предварително уговорено между ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и наемателя. Личното предаване е само в офиса на СлингоМами, намиращ се на ул. Стефан Стамболов 41, гр. Русе, след предварителна уговорка за посещение. При лично предаване на продукта консултацията не е включена, тя е предмет на допълнителна уговорка и се заплаща според текущия ценоразпис.

15.2 Разходите за куриерските услуги в двете посоки са за сметка на наемателя. 

Чл. 16. СЪСТОЯНИЕ НА ПРОДУКТА

16.1 Всички продукти се проверяват дали са в добро състояние преди да бъдат отдадени под наем. Наемателят има право да провери състоянието на продукта преди да го наеме.

16.2 В случаите, когато продуктът е получен чрез куриерска фирма и има някакви нередности в състоянието й, е необходимо да се състави протокол на място с куриера, предаващ пратката и да се свържете с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН незабавно. В този случай ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН връща на наемателя таксата за наем в пълен размер. Транспортните разходи са за сметка на наемателя.

16.3 Наемателят е длъжен да се увери, че предадения му продукт е в изрядно състояние преди всяка употреба и преди връщането му при изтичане срока на наема. В случай, че наемателят установи някакви повреди по продукта, се задължава незабавно да се свърже с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. В случай на повреда на продукта, същият не трябва да се използва повече до изясняването на типа на повредата му.

Чл. 17. Безопасна употреба на продукта

 1. 1 Всички продукти, които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН предоставя за наемане са безопасни за наемателя и детето му при правилна употреба. Неправилната употреба на продуктите би могла да нарани наемателя или неговото дете. Отговорност на наемателя е да се погрижи продуктът да бъде употребяван правилно и дали детето му е в безопасност при всяка употреба. ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН не носи отговорност за инциденти, наранявания или смърт, случили се по време на употребата на наета от нас носилка.
 2. 2 Наемателят е длъжен да се запознае с инструкциите за правилна и безопасна употреба на всеки продукт, който наеме преди да го използва. Продуктът трябва да бъде използван в съответствие с препоръките на производителя и препоръките описани в инструкциите за правилна и безопасна употреба на продукта.

Чл. 18. Правилна грижа за наетите продукти

18.1. Всички продукти са готови за употреба и няма нужда да бъдат почиствани от наемателя, преди да ги използва, освен ако няма друга уговорка с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

18.2 Наемателят се задължава да пази продуктите от контакт с домашни животни. В случай, че в дома на наемателя живеят домашни любимци, е необходимо да уведоми ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН своевременно, за да му бъдат дадени точни инструкции за почистване преди да бъде върнат в посочения срок.

Чл. 19.  Всички наети продукти по всяко време са собственост на Елфина Консулт ЕООД и на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Отдаването под наем на всеки от тях се случва по преценка на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и спрямо това дали са налични към момента.

19.1 Наемателят няма право да преотдава на трети страни наетия от него продукт.

Чл. 20. Всеки наемател на продукти от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН автоматично се съгласява с правилата за Наемане описани тук.

 

VII. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 21. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

 

Чл. 22. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта си.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

(8) Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

 

Чл. 23. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. С оглед спазването на чл.53 от ЗЗП, плащанията на стоки към „Елфина Консулт“ ЕООД са неавансови, а преди изтичане на 14-дневния срок, в който може да се откажете от сключения договор (поръчката), платената от Вас сума се приема като задатък (съобразен с чл.93 от ЗЗД).

(2) Всички цени и услуги в електронния магазин са с начислен ДДС.

(3)Поръчките от онлайн магазин СлингоМами може да бъдат заплатени по следните начини:

 

Чрез наложен платеж при получаване на пратката от куриера на куриерската фирма - Еконт или Спиди.

 

По банкова път по банкова сметка, предоставена от онлайн магазин СлингоМами. В случай че изберете този метод, моля да се свържете с нас, за да изготвим проформа фактура, по която да извършите плащането.

 

Данни за банково плащане:

IBAN: BG25STSA93000025945879

BIC: STSABGSF

Банка: Банка ДСК

Получател: Елфина Консулт ЕООД

 

Плащане с дебитна/кредитна карта 

Плащане с дебитна/ кредитна карта през ВПОС-а на Банка ДСК. (или посредством Pay by Link)

 • Видове карти, които се приемат: дебитни, кредитни и бизнес карти Visa и Mastеrcard
 • Транзакциите се осъществяват посредством програмите за сигурност MasterCard Identity check и VISA Secure.
 • От гледна точка на сигурност, максималната сума за плащане с карта е 3000 лева. 
 • Не съхраняваме данни за банковите карти, използвани за плащане чрез сайта.
 • При необходимост от връщане на сума, платена с банкова карта, сумата се възстановява по картата, с която е извършено плащането.

 

Чл. 24. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителите могат да използват и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;
 2. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 3. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 4. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 5. за доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката;
 6. за доставка на вестници, периодични издания или списания с изключение на договори за абонамент за доставката на такива издания;

(3) Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика.

(4) Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

Безплатната доставка за артикули е валидна само при осъществена продажба. При връщане на продукт, който е с промоционална безплатна доставка, то Потребителят възстановява сумата за доставка, която Доставчикът е заплатил.

(5) При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

(6) Потребителят се задължава да съхранява получените Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(7) Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(8) Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

 

Чл. 25. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

 

Чл. 26. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

 

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 27. Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

 

Чл. 28. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика. При доставка на продукт, с нарушена или разкъсана опаковка поради неправилно транспортиране или липса на продукт, рекламацията и застраховката ще бъде уважени само в присъствието на куриера. При констатиране на този проблем незабавно се свържете с нас на посочения телефон за контакт или откажете да приемете стоката. Логистичните рекламации ще бъдат уважени само при доставка, а не след като куриерът е напуснал мястото за доставка. Рекламацията трябва да бъде регистрирана на товарителницата на куриера със забележка от клиента получил стоката. Изготвя се протокол, в който е описано констатираното състояние на пратката и опаковка й. В случай, че пратката е приета без оглед и не предявите нередности пред куриера в момента на доставката, рекламацията се счита за недействителна.

 

IХ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 29. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнение на поръчките в електронния магазин и изпълнението на договора.

 

Чл. 30. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 31. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация. (2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 32. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 33. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

 

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 34. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

 

Чл. 35. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

 

Чл. 36. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

С натискане на бутона „Плащане“при оформяне на Вашата поръчка, Вие се съгласявате, че сте прочели горе написаните условията.